ALGEMENE VOORWAARDEN
Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zijn alle aanbiedingen of diensten die worden verleend door de Halal Food Council of Europe (HFCE) onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

Deze voorwaarden en het voorstel vormen de volledige overeenkomst tussen de klant en de Halal Food Council of Europe met betrekking tot het onderwerp. Geen enkele wijziging van het Contract is geldig tenzij het schriftelijk is en ondertekend door de Klant en de Halal Food Council of Europe.

Wanneer een certificaat wordt afgegeven aan de klant, zal Halal Food Council of Europe (HFCE) de diensten met de nodige zorg en bekwaamheid aanbieden.

Er mag geen certificering worden verstrekt als er een mogelijkheid bestaat tot financieel eigenbelang. Halal Food Council of Europe certificeert de managementsystemen van de aandeelhouders en of de klanten wanneer een werknemer van Halal Food Council of Europe een direct familielid heeft dat op een hoger managementniveau werkt.

Beoordeling betekent een beoordeling van het beheersysteem van de klant.
Certificaat betekent het certificaat uitgegeven door Halal Food Council of Europe.
Client betekent de klant die in het Voorstel wordt genoemd.
Contract betekent de overeenkomst tussen de partijen voor de Halal Food Council of Europe om de beoordeling uit te voeren en een rapport in overeenstemming met het voorstel te verstrekken
Duur betekent een tijdsperiode zoals vermeld op de offerte voor beoordeling.
Betrokkenheid betekent de ondertekening van Halal Food Council of Europe's Offerte voor Beoordeling als bevestiging van de wens van de klant om gebruik te maken van de diensten van Halal Food Council of Europe en bevestiging dat de klant akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden van Halal Food Council of Europe.
Voorstel betekent de hoofdlijnen van de diensten die door Halal Food Council of Europe aan de klant worden verleend.
Rapport betekent een rapport van Halal Food Council of Europe aan de klant met inclusief vermelding van de bevindingen, met of zonder een aanbeveling om een certificaat af te geven, indien van toepassing.
Standaard relevante standaardnorm
Bezoek betekent de eerste ontmoeting na engagement (inclusief jaarlijkse controles) die Halal Food Council of Europe op locatie van de klant heeft uitgevoerd.

Na uw aanvraag wordt u verzocht om de Halal Food Council of Europe de juiste informatie te verstrekken. Op basis van deze informatie ontvangt u een schriftelijke offerte voor de Halal Food Council of Europe diensten, met vermelding van de duur en de kosten.

Om ervoor te zorgen dat Halal Food Council of Europe kan vertrouwen op het feit dat uw managementsysteem/men voldoe(t)n aan de vereisten van deze overeenkomst en de gespecificeerde norm, eisen wij dat u:

 • De Halal Food Council of Europe volledige toegang tot alle werkgebieden, personeel, dossiers en documentatie laat die relevant zijn voor uw aanvraag.
 • Demonstreer naleving van de gespecificeerde norm, volgens Halal Food Council of Europe’s tevredenheid.
 • Nomineer een managementvertegenwoordiger en adviseer Halal Food Council of Europe over deze nominatie.

Als de Halal Food Council of Europe niet tevreden is dat de naleving adequaat kan worden aangetoond tijdens de eerste beoordeling, kan het nodig zijn om verdere speciale bezoeken te ondernemen. Mocht dit het geval zijn, dan worden deze van tevoren geregeld en een schriftelijke offerte verstrekt.

Na een bezoek met voldoening en indiening van een adequate gecorrigerende actie (indien nodig) zal een onafhankelijke beoordeling van het initiële beoordelingsrapport worden uitgevoerd. Bij voldoening zal Halal Food Council of Europe dan een certificering verlenen. Als bewijs van certificering ontvangt u een door Halal Food Council of Europe ondertekend certificaat dat 1 jaar geldig is, met vermelding van de reikwijdte van beoordeelde activiteiten en locatie.

Voortzettingstoeslagen kunnen dit ondersteunen; Halal Food Council of Europe kan te allen tijde de certificering weigeren, of intrekking, opschorting of beëindiging van certificering waar, in de redelijke mening van Halal Food Council of Europe (HFCE), naleving van de gespecificeerde norm of deze overeenkomst niet is bereikt.

De klant betaalt de vergoedingen van Halal Food Council of Europe voorafgaand aan de afgesproken beoordelingen.

 • Kosten en betalingsstructuur (volledig of fase) worden vooraf met de klant overeengekomen
 • Kosten zijn exclusief maar onderhevig aan btw en kosten.
 • We behouden ons het recht voor om rente over achterstallige facturen in rekening te brengen vanaf de datum waarop de betaling verschuldigd is tot de datum waarop de betaling wordt gedaan op 4% boven de officiële transactiekoers van de Centrale Bank van België.
 • De klant moet zich houden aan de merkrichtlijnen van de Halal Food Council of Europe na voltooiing van hun eerste beoordeling. De merkrichtlijnen worden naar de klant gestuurd en na ontvangst van de bevestigingsmail worden de logo's van Halal Food Council of Europe aan de klant gestuurd.

  Het is een voorwaarde van deze overeenkomst dat u Halal Food Council of Europe schriftelijk adviseert, als u op enig moment niet langer voldoet aan deze overeenkomst of de gespecificeerde managementstandaard, of belangrijke wijzigingen aanbrengt in uw managementsysteem. U dient uw contactpersoon bij de Halal Food Council of Europe te adviseren.

  Halal Food Council of Europe bezoekt uw bedrijfslocaties regelmatig om na te gaan of uw beheersysteem nog steeds doeltreffend is. De duur en frequentie zijn naar goeddunken van de Halal Food Council of Europe.

  Aan het einde van het jaar na de initiële certificatie- en bewakingscycli moet uw systeem worden vernieuwd voor certificering.

  Het is een voorwaarde van deze overeenkomst dat u de Halal Food Council of Europe op de hoogte stelt van alle belangrijke wijzigingen die plaatsvinden in of van plan zijn te worden in uw structuur, strategie, management of cultuur (een "verandering") die uw certificaat zou kunnen beïnvloeden .

  Zonder beperking kan een wijziging betrekking hebben op fusies, overnames, nieuw merk met behulp van bestaande mensen, gevallen van aanzienlijke groei of vermindering van werknemersaantallen en wijzigingen in naam of eigendom. U moet de Halal Food Council of Europe informeren voordat de verandering plaatsvindt of, indien dit niet mogelijk is, zo snel als redelijkerwijs mogelijk is na de verandering.

  Halal Food Council of Europe behoudt zich het recht voor om de aard van een verandering en de impact ervan op uw certificering te onderzoeken. Waar mogelijk wordt dit onderzoek ingepland om plaats te vinden met een routinematige beoordeling van uw certificering. Er kan een vereiste zijn om opnieuw te citeren in overeenstemming met de nieuwe wijzigingen en u zult hiervan op de hoogte worden gesteld voordat de beoordeling plaatsvindt.

  Na een niet-succesvolle beoordeling of bewaking van het managementsysteem van een organisatie kan het certificaat van registratie als volgt worden geschorst of ingetrokken:

  1. Als gevolg van aanhoudend misbruik van certificeringen voor geregistreerde bedrijven.
  2. Het niet toepassen van corrigerende maatregelen als gevolg van geconstateerde tekortkomingen bij een beoordeling of bewaking binnen de relevante tijdschaal.
  3. lke andere inbreuk op de Algemene Voorwaarden van Halal Food Council of Europe Certification.
  4. Als de klantorganisatie in beroep wil gaan tegen de schorsing of intrekking van de certificering, voert de Halal Food Council of Europe (HFCE) een beroepsprocedure in, zie clausule 18.

  Het is een vereiste voor alle productconformiteitsregelingen dat u Halal Food Council of Europe schriftelijk op de hoogte stelt over kennis van niet-conforme producten / diensten

  Als de voorgestelde diensten op korte termijn door de Klant worden geannuleerd of uitgesteld, behoudt Halal Food Council of Europe (HFCE) zich het recht voor om de Klant annuleringskosten in rekening te brengen op basis van de geschatte kosten van de dienst.

  Aantal werkdagen voor de start Maximum in rekening gebracht
  30 of meer werkdagen 0% - behalve om het even welke activiteit dat reeds plaatsvond (100% van de geplande tijd wordt in rekening gebracht)
  10-29 werkdagen 60% van de geschatte kosten
  9 werkdagen of minder 100% van de geschatte kosten
     
  Gap Analysis Maximum in rekening gebracht
  AGeannuleerde beoordeling na een gap analyse 100% van de kost van de Gap analyse

  Annuleringskosten zijn mogelijk niet van toepassing in de volgende uitzonderlijke omstandigheden:

  • Aankondiging van een groot aantal ontslagen
  • Aankondiging van overname / uitkoop
  • Uitzonderlijke persoonlijke omstandigheden

  Onder voorbehoud van betaling van de vergoedingen aan Halal Food Council of Europe, wordt deze overeenkomst automatisch beëindigd bij levering van de gevraagde diensten.

  Halal Food Council of Europe is niet verplicht zijn plichten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst na te komen als de Halal Food Council of Europe door zijn handelen of nalaten van de klant zijn plichten en verplichtingen niet kan nakomen.

  Het certificaat en het recht om het logo te gebruiken blijven eigendom van Halal Food Council of Europe en u stemt ermee in om het op geen enkele manier toe te wijzen, in rekening te brengen, in licentie te geven, over te dragen of anderszins af te handelen.

  Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat wanneer de Halal Food Council of Europe uw site bezoekt Halal Food Council of Europe beschikt over adequate beschermende uitrusting voor de werkomgeving. Wanneer specialistische opleiding vereist is, wordt dit vanaf het begin bekendgemaakt aan Halal Food Council of Europe.

  Overleg deze kwesties alstublieft met uw Halal Food Council of Europe-contactpersoon voorafgaand aan een bezoek.

  RFinanciële aansprakelijkheid van Halal Food Council of Europe (inclusief aansprakelijkheid voor het handelen of nalaten van zijn werknemers en gecontracteerd personeel) aan de klant met betrekking tot:

  • Elke inbreuk op deze overeenkomst
  • Gebruik door de Klant van de diensten; en
  • Elke verklaring, verklaring of handeling of nalatigheid (inclusief nalatigheid die ontstaat onder of in verband met deze overeenkomst)

  Alle garanties en voorwaarden en andere voorwaarden geïmpliceerd door statuut of gewoonterecht, zijn voor zover toegestaan door de wet, uitgesloten door deze overeenkomst.

  De klant erkent en aanvaardt dat wanneer de diensten moeten worden gewijzigd om te voldoen aan de UKAS-richtlijnen of andere wettelijke vereisten, Halal Food Council of Europe niet aansprakelijk kan worden gesteld voor inbreuken op deze overeenkomst.

  Niets in deze overeenkomst beperkt of sluit de aansprakelijkheid uit van Halal Food Council of Europe voor:

  • MDood of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid; of
  • Alle schade of aansprakelijkheid van de Klant als gevolg van fraude of frauduleuze verkeerde interpretatie door Halal Food Council of Europe (HFCE).

  LHalal Food Council of Europe is niet aansprakelijk voor:

  • Verlies van winst;
  • Verlies van zaken;
  • Gebrek aan goodwill en / of soortgelijke verliezen;
  • Verlies van contract
  • Verlies van corruptie van gegevens of informatie of
  • Elk speciaal indirect, consequent of puur economisch verlies, kosten, schade, kosten of uitgaven;

  De totale aansprakelijkheid van Halal Food Council of Europe in contract (inclusief nalatigheid of schending van de wettelijke plicht), misinterpretatie, restitutie of anderszins ontstaan in verband met de uitvoering van deze overeenkomst is beperkt tot de servicevergoeding.

  LHalal Food Council of Europe, zijn werknemers en gecontracteerd personeel zullen alle informatie met betrekking tot uw bedrijf vertrouwelijk behandelen en mogen deze informatie niet aan derden bekendmaken.

  Halal Food Council of Europe, zijn werknemers en gecontracteerd personeel hebben individuele vertrouwelijkheidsovereenkomsten ondertekend en zullen alleen vertrouwelijke informatie ontvangen op basis van een nodig-om-te-weten-basis. Deze vertrouwelijkheidsovereenkomst duurt voort tot een periode van niet minder dan 10 jaar na beëindiging van deze overeenkomst.

  U zult alle informatie met betrekking tot de commerciële en intellectuele eigendom van Halal Food Council of Europe vertrouwelijk houden en mag dit niet aan derden bekendmaken.

  Deze beperkingen zijn niet van toepassing op informatie in het publieke domein of waarvan de Halal Food Council of Europe volgens de wet of relevante accreditatie-instanties verplicht is om deze openbaar te maken.

  Indien een van de partijen door overmacht wordt getroffen, stelt zij de andere partij onmiddellijk op de hoogte van de aard en de omvang van de omstandigheid in kwestie.

  Geen van de partijen wordt geacht deze overeenkomst te hebben geschonden, of anderszins aansprakelijk te zijn jegens de ander, voor enige vertraging in de uitvoering of de niet-nakoming van enige van haar verplichtingen onder deze Overeenkomst voor zover de vertraging of niet-nakoming is wegens overmacht waarvan hij de andere partij op de hoogte heeft gesteld, en de tijd voor uitvoering van die verplichting zal dienovereenkomstig worden verlengd.

  Als de Halal Food Council of Europe een klacht ontvangt over uw organisatie, binnen de reikwijdte van uw certificering, die aantoont dat onderzoek goed onderbouwd is, zal de Halal Food Council of Europe onmiddellijk actie ondernemen binnen een bepaalde tijd. Het niet nemen van adequate actie kan leiden tot intrekking of opschorting van certificering. Een speciaal bezoek kan ook nodig zijn om het probleem op te lossen, dat aan u in rekening wordt gebracht.

  Als u redenen heeft om te klagen over het aanbieden van de Halal Food Council of Europe-service, moet de klacht bij de directeur Operations worden ingediend.

  Wij streven ernaar om met u samen te werken om eventuele klachten op te lossen, maar in het onwaarschijnlijke geval dat u niet tevreden bent met onze reactie, kunt u beroep aantekenen (zie onze website voor Klantenstatuut). Het beroep MOET schriftelijk worden ingediend via een brief aan het hoofdkantoor of via e-mail op: halal@hfce.eu

  De partijen geven elkaar de garantie dat zij alle nodige gegevensbeschermingsmeldingen hebben en zullen handhaven en, door de andere of derden informatie te verstrekken onder de voorwaarden van dit contract, zullen zij geen inbreuk maken op veiligheidsregelingen of in strijd zijn met de Data Protection Act 1998 en alle ondergeschikte wetgeving onder die wet, inclusief alle toepasselijke gegevensbeschermingsbeginselen.

  Om de integriteit van de Halal Food Council of Europe (HFCE) -service te behouden, stemt u ermee in geen misleidende verklaringen af te leggen over uw toepassing of certificering aan derden en zult u alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat niemand die met u verbonden is, geeft Misleidende informatie.

  Dit contract vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangt alle eerdere overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot de onderwerpswijze.

  Elke Partij erkent dat zij bij het aangaan van dit contract niet heeft vertrouwd op enige vertegenwoordiging, aansporingsbelofte of overeenkomst, mondeling, schriftelijk of op andere wijze gemaakt door of namens de andere Partij en die niet is opgenomen in of specifiek is vermeld in deze Contract en dat geen enkele andere overeenkomst, verklaring of belofte die niet in dit Contract is opgenomen, geldig of bindend is.

  Dit Contract zal worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetten. De partijen onderwerpen zich hierbij aan de exclusieve jurisdictie en procedure van de Belgische rechtbanken.

  Elke kennisgeving die krachtens deze Overeenkomst moet worden gedaan, moet schriftelijk worden gedaan en wordt geacht naar behoren te zijn gegeven indien deze is achtergelaten bij of is verzonden door een post van eerste klas, per aangetekende brief of fax of andere elektronische media aan een partij op het adres of relevant telecommunicatienummer voor dergelijke partij of een ander adres dat de partij van tijd tot tijd kan aanwijzen door schriftelijke kennisgeving aan de andere partij.

  Elke kennisgeving of ander document wordt geacht door de geadresseerde te zijn ontvangen twee werkdagen na de datum van verzending van de kennisgeving of een ander document per post of, wanneer de kennisgeving of een ander document handmatig wordt verzonden of per fax of via een ander document met elektronische media gelijktijdig met de levering of verzending wordt verzonden.